अटो कर्जा

अटो कर्जा

अटो कर्जा

१. अटो लोन कर्जा सदस्यहरुलाई निजी या व्यवसायिक रुपमा गाडी व्यवसाय चलाउनका लागि लगानी गरिदिइनेछ ।
२. समयानुकुल सकेसम्म सरल व्याजमा कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
३. नियमानुसार सदस्यहरुले गाडी किन्न नियमानुसारको रकम अग्रिम संस्थामा जम्मा गरेको हुनु पर्दछ ।
४. गाडीको किस्ता हरेक महिना सांवा र व्याज समेत सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्दछ ।
५. गाडीमा लगानी गर्दा गाडी किन्ने सदस्यले २५–४० प्रतिशत सम्म लगानी गर्नुपर्दछ ।