जनलहर विशेष बचत र यसका विशेषताहरु

जनलहर विशेष बचत र यसका विशेषताहरु

जनलहर विशेष बचत र यसका विशेषताहरु

१. खाता खोल्नको लागि रु १०००/- लाग्नेछ ।
२. जम्मा गर्नुपर्ने रकमः कम्तिमा रु १००/- वा सो भन्दा माथि वा मासिक रुपले जम्मा गर्न सकिनेछ ।
३. यस योजना अन्तर्गत ब्याज दर ब्याज  १० % कायम गरिएको छ ।