जेष्ठ नागरीक बचत योजना (५६ वर्ष पुरा भइ सकेपछि)

जेष्ठ नागरीक बचत योजना  (५६ वर्ष पुरा भइ सकेपछि)

जेष्ठ नागरीक बचत योजना (५६ वर्ष पुरा भइ सकेपछि)

१. यो योजना ५६ वर्ष भन्दा माथिका बृद्ध वृद्धाले वचत गर्न सकुन भनेर तैयार पारिएको हो ।
२. खाता खोल्न रु १०००/- लाग्नेछ र व्याज १२% ले दैनिक हिसाव गरी दिइनेछ ।
३. न्यूनतम बचत गर्नुपर्ने रकम दैनिकमा रुः १००/- मासिक रु ३००० वा सो भन्दा बढी हुनेछ ।
४. कम्तिमा ३ वर्षको समय पुरा भएपछि निकाल्न सकिने ।