बाल बचत योजना र यसका विशेषताहरु

बाल बचत योजना  र यसका विशेषताहरु

बाल बचत योजना र यसका विशेषताहरु

 

दैनिक किस्ता  मासिक किस्ता  ब्याजदर  जन्मदिन उपहार
रु १००/- रु ३०००/-   १० % रु  २५०/-
रु. २००/-  रु ६०००/-  १०.५ %  रु ६००/-
रु. ४००/- रु १२०००/- ११ %    १३००/-
रु. ५००/-  रु १५०००/-  ११.५ %  रु १६००/-