बैदेशिक रोजागर कर्जा

बैदेशिक रोजागर कर्जा

बैदेशिक रोजागर कर्जा

१. यो कर्जा विदेशमा काम गर्न जाने सदस्यहरु वा उनीहरुका परिवारका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
२. यो कर्जा सक्दो छिटो समयमा र सरल व्याजमा उपलवध गराइनेछ ।
३. यो कर्जाको सांवा र व्याज दुवै हिसाव गरी मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
४. यो कर्जा सामूहिक जमानीमा पनि उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।