भिसा प्रोसेसिङ/ डकुमेन्टेशन

भिसा प्रोसेसिङ/ डकुमेन्टेशन

भिसा प्रोसेसिङ/ डकुमेन्टेशन

१. यो कर्जा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने सदस्य या सदस्यहरुका परिवारका लागि उपलव्ध गराइनेछ ।
२. यो कर्जा विद्यार्थीहरुको भिसा बनाउन, डकुमेन्टशनको लागि या बैक व्यालेन्स प्रयोजनका लागि ह्नेछ ।
३. यो कर्जा १ महिना देखि ३ महिनाको अवधिको लागि उपलव्ध गराइनेछ ।
४.. यो कर्जा घर जग्गा धितो राखेर उपलव्ध गराइनेछ ।
५. यो कर्जाको सांवा व्याज एक महिना सम्मको लागि एकमुष्ट या सो भन्दा बढी समय भएमा मासिक किस्ता हिसाव गरी बुझाउनु पर्नेछ