मोटर साइकल / स्कुटी कर्जा

मोटर साइकल / स्कुटी कर्जा

मोटर साइकल / स्कुटी कर्जा

१. मोटर साइकल / स्कुटी कर्जा संस्थाले सदस्यहरुलाई २ दिन भित्र खरीद गरी दिनेछ ।
२. मोटर साइकल / स्कुटी किन्ने सदस्यले संस्थाले तोके बमोजिम सम्म डाउन पेमेण्ट गर्नुपर्नेछ ।
३. मोटर साइकल / स्कुटी कर्जाको किस्ता सांवा व्याज हिसाव गरी मासिक रुपम तिर्नुपर्नेछ ।
४. व्याज दर समयानुकुल सरल रुपमा उपलव्ध गराइनेछ ।