सामुहिक कर्जा

सामुहिक कर्जा

सामुहिक कर्जा

सामुहिक कर्जा भन्नाले २ वा २ भन्दा बढी सदस्यहरुको नाममा नियमानुसार तमासुक र अन्य प्र्रकृया पुरा गरी उपलव्ध गराउने कर्जालाई बुझ्नु पर्दछ । यो कर्जाको ब्याजदर समयानुकुल सहुलियतदरमा उपलव्ध गराइनेछ ।