वैदेशिक कर्जाको व्यवस्था

वैदेशिक कर्जाको व्यवस्था

वैदेशिक कर्जाको व्यवस्था

संस्थाले सदस्यहरुकानानीहरुलाई विदेशमाकामगर्न जानलाई ऋण चाहिएमा सो को व्यवस्था गरीदिने सुविधादिदै आएको छ ।