विदेश अध्ययनलाई दिइने सुविधा

विदेश अध्ययनलाई दिइने सुविधा

विदेश अध्ययनलाई दिइने सुविधा

संसारका जुनसुकै देशमा आफ्ना सदस्यहरुका नानीहरु अध्ययन गर्न जानचाहेमा संस्थाले घर जग्गा धितो राखी वा नराखी सामुहिक जमानी मार्फतबाट शैक्षिक ऋण सुविधा उपलव्ध गराउनेछ व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी विद्यार्थीहरुको सुविधा र हितलाई ध्यानमा राखीविभिन्न बैंक ब्यालेन्सको व्यवस्था, चेकलाई गुडफर पेइमेन्ट गर्ने व्यवस्था र आवश्यकताअनुसारका विभिन्नप्रकारका सेवाहरु उपलव्ध गराउदै आएको छ ।